Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη σχετικά με την ακίνητη περιουσία σας

 

                  

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

          

Μισθώσεις / Εκμισθώσεις

                
 • Εκτιμήσεις Ακινήτων
 • Μελέτες Αξιοποιήσεως Ακινήτων
 • Έρευνες Αγοράς Μισθώσεων και Αγοραπωλησιών
 
 • Εξεύρεση Μισθίου/Μισθωτού 
 • Αξιολόγηση Προσφορών
 • Διαπραγματεύσεις Μισθώσεων
 • Είσπραξη Μισθωμάτων                                
     

 

 

Αγορές / Πωλήσεις

 

Εποπτεία / Διαχείριση Ακινήτων

 
 • Εξεύρεση Κατάλληλου Ακινήτου
 • Αξιολόγηση Προσφορών
 • Διαπραγματεύσεις
 • Συντονισμός Ενεργειών Ολοκλήρωσεως της Αγοραπωλησίας
 
 • Είσπραξη Μισθωμάτων
 • Μέριμνα για την Εφαρμογή Κανονισμών Ακινήτου
 • Τήρηση συμβατικών Υποχρεώσεων Μισθωτών
 • Επιθεωρήσεις Ακινήτων
   

Υπηρεσίες Συμβούλου

 • Ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα ακινήτου περιουσίας
 

 

Διαχείριση και Επίβλεψη Έργων (Project Management)

 • Σύνταξη προδιαγραφών έργου
 • Εκπόνηση μελετών
 • Ανάδειξη αναδόχων κατασκευής
 • Κατάρτιση συμβάσεων
 • Επίβλεψη εργασιών
 • Συντονισμός έργου
     

 

  

Αναζήτηση:
  Search